Algemene Leverings- en Betalingsvorwaarden LDA B.V.

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en door ons aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen verkoop- service- en garantie- overeenkomsten, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of uit deze voorwaarden blijkt. Onder “afnemer “ wordt verstaan een ieder die met leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan betreffende de door leverancier verhandelde goederen en/of diensten.

Indien er sprake is van meer dan een afnemer voor dezelfde opdracht, dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de voor hen daaruit vloeiende verplichtingen. Onder “leverancier” wordt verstaan LDA B.V. en al degenen die door LDA B.V. worden aangewezen ter uitvoering van de benodigde werkzaamheden.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor de leverancier eerst bindend, indien en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

Artikel 3. Prijs

Indien in prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen of op andere wijze kenbaar gemaakt, niet uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door de leverancier opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit duidelijk is aangegeven. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal de leverancier het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de orders door de afnemer.

Artikel 4. Installatie, garantie en onderhoud

Eventuele montage-, installatie-, garantie- en onderhoudswerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer. Ook voor tijdens de garantieperiode uit te voeren werkzaamheden zullen de eventuele voorrijkosten en de kosten van arbeidsloon bij de afnemer in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij werkzaamheden ter plaatse van de afnemer dient deze in te staan voor een behoorlijke opslag en de veiligheid van materialen en werktuigen van leverancier.

Artikel 5. Levering

De opgaven vav leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien de leverancier afspraken maakt ter installatie bij de afnemer ter plaatse of op een door afnemer aangewezen locatie en afnemer weigert af te nemen op het afgesproken tijdstip en weigert na aanmaning alsnog af te nemen, is afnemer aan leverancier verschuldigd een niet voor rechtelijke matiging vatbare winstderving van 25 % van de koopsom c.q. projectprijs, onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten, waaronder begrepen de voorrijkosten.

Artikel 6. Reclames

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 3 werkdagen na de aflevering c.q. installatie en/of na het verrichten van de desbetreffende diensten door de leverancier zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is leverancier niet aansprakelijk terzake van het desbetreffende gebrek. Geen reclame is mogelijk indien sprake is van een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, van een buitensporige belasting of van andere niet aan leverancier toerekenbare invloeden. Betreft de reclame retourzendingen ter creditering van goederen, dan dient e.e.a. plaats te vinden alleen na verkregen toestemming van leverancier.

Artikel 7. Betaling

De prijzen worden verschuldigd bij aflevering danwel indien de afnemer met de afname in verzuim is of, voor goederen bestemd om door de leverancier bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling danwel voor diensten na volledige dienstverlening.

Alle betalingen moeten geschieden op een door leverancier aan te wijzen bank- of postbankrekening op de dag van verschuldigd worden of indien nadrukkelijk overeengekomen binnen 14 dagen na leveringsdatum, tenzij de leverancier en afnemer anders hebben bedongen.

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer heeft de leverancier het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten te verhalen, daaronder vallen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, deze laatste zullen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag zijn, met een minimum van € 100,-.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan de leverancier verschuldigde betalingen terzake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de leverancier de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd. De afnemer zal derhalve de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zolang geen algehele voldoening van het leverancier toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op andere wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanige verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de leverancier de afnemer dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 16 van toepassing.

Artikel 9. Risico

Ongeacht hetgeen tussen leverancier en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van de leverancier tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Uitgezonderd produktenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparatuur en andere roerende zaken alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier, is leverancier nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voorzover zodanige beperking van schadevergoeding rechtens niet mogelijk mocht blijken, zal zodanige schadevergoeding nimmer hoger zijn dan het redelijkerwijs door leverancier te verzekeren bedrag der schaden per gebeurtenis, indien en voorzover zodanige verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering zal geven, en zulks steeds indien en voorzover de geleverde apparatuur en/of verbruiksmaterialen zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.

Artikel 11. Garantie

De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd c.q. geïnstalleerd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten dan zal de leverancier deze gebreken herstellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij die fabrikant geldende garantievoorwaarden. Voorzover uit de voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering c.q. oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal de leverancier nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

Artikel 12. Buiten de garantie vallende zaken

De garantiebepalingen van de leverancier en zijn leveranciers omvatten niet zaken als verkeerd gebruik, bedieningsfouten, verbruiksmaterialen, invloeden van buitenaf, storingen door extreme vervuiling, normale slijtage van bewegende delen en veranderingen aangebracht door anderen dan leverancier.

Artikel 13. Wijzigingen en reparaties door afnemer

Alle rechten van afnemer, zoals garantieverplichtingen door leverancier, schadevergoedingen, vervanging van het goed en reclames al dan niet bij wet of deze voorwaarden bepaald, vervallen indien de afnemer zelf wijzigingen in het geleverde of reparaties aan het geleverde heeft verricht, of heeft laten verrichten, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. Eveneens vervallen alle rechten van afnemer, indien het geleverde voor andere doeleinden wordt aangewend of anders dan door leverancier bedoeld op – naar oordeel van leverancier- onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 14. Industriële- en intellectuele eigendom.

De leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële- of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door de leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als hier bedoeld, zal de leverancier te zijner keuze na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De afnemer verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties indien hij de leverancier niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld, heeft ingelicht, als gevolg waarvan de leverancier niet in staat is geweest zijn rechten terzake naar behoren te verdedigen.

Artikel 15. Overmacht

Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd c.q. is ge-/verbruikt, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

Artikel 16. Ontbinding

Mocht een der partijen hetzij zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij in staat van faillissement geraken, dan heeft die ander het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen leverancier en de afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door de leverancier met een afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank recht doende in kort geding uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier. Indien een der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op de door de leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvulling hierop alsmede wijzigingen op bestelformulieren van leverancier zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en door leverancier schriftelijk zijn bevestigd. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze voorwaarden behouden blijft. De afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van de leverancier rechten en verplichtingen wele voortvloeien uit de overeenkomst aan derden overdragen.

Artikel 19. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven